lichess.org

akshayranade's Study

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

Game study

1 • akshayranade •
 1. Tr3vias1750 - www111www
 1. akshayranade

akshayranade's Study

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

Game study

1 • akshayranade •
 1. jwal4u - Aryan_Chandwani
 1. akshayranade

Game study

1 • akshayranade •
 1. Garry Kasparov (?) - Peter Svidler (?)
 1. akshayranade

akshayranade's Study

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

akshayranade's Study

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

akshayranade's Study

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

akshayranade's Study

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

Barry Foran vs Akshay Ranade

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade

Pat O Mahony vs Akshay Ranade

1 • akshayranade •
 1. Chapter 1
 1. akshayranade
Reconnecting