lichess.org

Urusov

2 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

0 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

Lichess 45+45 Games - Analysis of Season 15

1 • IM AstanehChess •
 1. oddsox - DerDoin
 2. kostasvl - Mahmut69
 3. Showboater - Lethgo
 4. BigEvo8 - RealRobbert
 1. IM AstanehChess
 2. sgis

converting to pawn endgames - example

4 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 2. Astaneh Lopez, Alex - Sousa, Ludy Helsio Paulo
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

2 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 2
 2. Chapter 3
 3. Chapter 4
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

1 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

2 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess

AstanehChess's Study

2 • IM AstanehChess •
 1. Chapter 1
 1. IM AstanehChess
Reconnecting