lichess.org

Czech Republic - Ukraine Online Friendly Match

21 members
Girls U18:

1 Hrebenshchykova - Pribylova (aknifos) Dubovyk - Laurincova (KiKi2003)
2 Laurincova - Hrebenshchykova Pribylova - Dubovyk

3 Pribylova - Hrebenshchykova Laurincova - Dubovyk
4 Hrebenshchykova - Laurincova Dubovyk - Pribylova

Boys U12:

1 Samunenkov - Nemec (pawnkiller08) Dubnevych - Pražák (SleepHunter008)
Bazakutsa - Brozka (Kadlous79) Toktomushev - Zelba (Zelbic1)

2 Brozka - Samunenkov Zelba - Dubnevych
Nemec - Bazakutsa Pražák - Toktomushev

3 Samunenkov - Pražák Nemec - Dubnevych
Bazakutsa - Zelba Brozka -Toktomushev

4 Zelba - Samunenkov Dubnevych - Brozka
Pražák - Bazakutsa Toktomushev - Nemec

Boys U16:

1 Mica (marekmica2004) - Mitusov Kusa (JakubKusa) - Kushko (Mops2_2004)
Stalmach (Stalri) - Vakulenko Vojta (Geemko) - Petrovskiy

2 Vakulenko - Mica Petrovskiy - Kusa
Mitusov - Stalmach Kushko - Vojta

3 Mica - Kushko Mitusov - Kusa
Stalmach - Petrovskiy Vakulenko - Vojta

4 Petrovskiy - Mica Kusa - Vakulenko
Kushko - Stalmach Vojta - Mitusov

Forum

Czech Republic - Ukraine Online Friendly Match forumlichess •

Welcome to the Czech Republic - Ukraine Online Friendly Match forum! Only members of the team can post here, but everybody can read.

Czech Republic - Ukraine Online Friendly Match Forum »
Reconnecting