lichess.org

Game study

0 • parfenov •
  1. parfenov vs A.I. level 4
  2. Chapter 2
  1. parfenov
Reconnecting