lichess.org

John Hipshon v Frank Sheldrick

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

John Bradley v John Hipshon analysis

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Joe Bradly v John Hipshon

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

ben Strutt v John Hipshon

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Jael de Sousa Mauchikape v David Shapland

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

John Hipshon v Zana Aziz

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Ernest Karumazondo v Liza Kisteneva

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Michel Rosamonte v John Hipshon analysis

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Michel Rosamonte v John Hipshon

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Favourite Check mate

1 • gabe2663 •
 1. gabe2663 (1708) - Menxele (1749)
 1. gabe2663

John Hipshon v Michael Connor

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Game study

1 • gabe2663 •
 1. Rowe, Angelica - Hipshon, John
 1. gabe2663

Gary Corcoran v John Hipshon

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

semi slav

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

John Hipshon v Tom Wills

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663

Geoff Brown v Aashita Roychowdhury

1 • gabe2663 •
 1. Chapter 1
 1. gabe2663
Reconnecting