lichess.org

Stupnikov's Study

1 • Stupnikov •
  1. B02 Alekhine Defense: Normal Variation
  2. B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation
  3. B03 Alekhine Defense
  4. B03 Alekhine Defense: Exchange Variation
  1. DanLy
  2. Stupnikov
  3. Vitaliy_Budinkevich
Reconnecting