lichess.org

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Chapter 1
 1. Glodovico

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 2. Capítulo 2
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 2. Capítulo 2
 3. Capítulo 3
 4. Capítulo 4
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Chapter 1
 1. Glodovico

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Chapter 1
 1. Glodovico

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Glodovico's Study

1 • Glodovico •
 1. Capítulo 1
 1. Glodovico
 2. ivaeltercero912

Game study

1 • Glodovico •
 1. aarew - Glodovico
 1. Glodovico
 2. lempkesabrina1901

Game study

1 • Glodovico •
 1. Argent12 - Glodovico
 2. Glodovico - Argent12
 3. Argent12 - Glodovico
 4. Glodovico - Argent12
 1. Glodovico
 2. lempkesabrina1901
Reconnecting