lichess.org

Shirov Best Games 1/2

2 • Delas •
 1. Lalic, B. - Shirov, A.
 2. Shirov, Alexei - Zhuravliov, Valery I
 3. Klovans, Janis - Shirov, Alexei
 4. Khenkin, Igor - Shirov, Alexei
 1. Delas

Morozevich Best Games

2 • Delas •
 1. Van Wely, Loek - Morozevich, Alexander
 2. Kuzmin, Gennadi P - Morozevich, Alexander
 3. Morozevich, Alexander - Adams, Michael
 4. Miles, Anthony John - Morozevich, Alexander
 1. Delas

Shirov Best Games 2/2

1 • Delas •
 1. Shirov, Alexei - Timman, Jan H
 2. Van der Sterren, Paul - Shirov, Alexei
 3. Shirov, Alexei - Ivanchuk, Vassily
 4. Shirov, Alexei - Adams, Michael
 1. Delas

Karpov Best Games 1/2

32 • Delas •
 1. Karpov, Anatoly - Gik, Evgeny
 2. Karpov, Anatoly - Hort, Vlastimil
 3. Smejkal, Jan - Karpov, Anatoly
 1. Delas

Nezhmetdinov best games 1/2

33 • Delas •
 1. Samsonov - Nezhmetdinov, Rashid
 2. Korchmar, A. - Nezhmetdinov, Rashid
 3. Kosolapov, N. - Nezhmetdinov, Rashid
 4. Konstantinov, A. - Nezhmetdinov, Rashid
 1. Delas

Mikhail Tal Best Games

23 • Delas •
 1. Tal, Mikhail - Lisitsin, Georgy
 2. Tal, Mikhail - Simagin, Vladimir
 3. Khasin Abram - Tal Mikhail
 4. Tal Mikhail - Tolush Alexander
 1. Delas

Nezhmetdinov best games 2/2

7 • Delas •
 1. Nezhmetdinov, Rashid - Sergievsky, Vladimir
 2. Nezhmetdinov, Rashid - Mikenas, Vladas
 3. Savon, Vladimir - Nezhmetdinov, Rashid
 4. Karasev, Vladimir - Nezhmetdinov, Rashid
 1. Delas

Karpov Best Games 2/2

6 • Delas •
 1. Ehlvest, Jaan - Karpov, Anatoly
 2. Karpov, Anatoly - Anand, Viswanathan
 3. Kortschnoj, Viktor - Karpov, Anatoly
 4. Karpov, Anatoly - Gurevich, Mikhail
 1. Delas
Reconnecting