lichess.org

FEN
[Event "Coaches Club Arena"] [Site "https://lichess.org/FzDsjxxr"] [Date "2020.05.22"] [White "TKSKCAsiya"] [Black "TKSHOUDavidBany"] [Result "1-0"] [UTCDate "2020.05.22"] [UTCTime "20:27:45"] [WhiteElo "1711"] [BlackElo "1873"] [WhiteRatingDiff "+9"] [BlackRatingDiff "-8"] [Variant "Standard"] [TimeControl "600+0"] [ECO "B02"] [Opening "Alekhine Defense: Krejcik Variation"] [Termination "Normal"] [Annotator "lichess.org"] 1. e4 Nf6 2. Bc4 { B02 Alekhine Defense: Krejcik Variation } Nxe4 3. Qh5 Nf6 4. Qxf7# { White wins by checkmate. } 1-0
Reconnecting