lichess.org

مـدیــــران

CLOSED
تیم مدیـــران
ادمین این تیم از روسای هیاتها و دبیران و ادمینهایی هستند که در گروه مدیران از تیمهای معتبر لیچس حضور دارند
این تیم متعلق به تمامی هیاتهای استانی و تیمها و گروههای شطرنجی از اقصی نقاط کشور ایران هست این تیم یکدست بسیاری از مشکلات
مسابقات جایزه دار و یادبودها ودیگر موارد ...از جمله تبلیغ و هماهنگی و کیفیت و کمیت مسابقات را حل خواهد کرد
اما بنده به عنوان ادمین موقت تیم وظیفه دارم و به موارد زیر متعهد هستم
1.لینکی در تیم به اشتراک گذاشته شود که زودتر ارایه شود ( بدون توجه به ارتباطات )
2.از مشخصات محرمانه افراد سواستفاده نکنم
3.بدون اجازه و بدون هماهنگی مدیر منطقه بازیکنی را از تیم یا مسابقه ریمو نکنم
4.از لحظه و شروع ارایه لینک تا اعلام نتایج با روسای هیاتها و دبیران هیاتها و مدیران همکاری کنم
Location: ایران
Reconnecting