[Event "surphi10's Endgame 4.1: Trébuchet"] [Site "https://lichess.org/study/ogXZsZ1Q/zjpLfmsF"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/surphi10"] [FEN "8/8/6K1/3p4/3P4/8/1k6/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.06.04"] [UTCTime "13:45:21"] [Source "https://lichess.org/study/ogXZsZ1Q/zjpLfmsF"] [Orientation "white"] { Vua Trắng cần 2 lượt đi để chạm Tốt Đen. Vua đen cần 1 lượt đi để chạm Tốt Trắng. => Đen thắng } { [%cal Gg6f5,Gf5e5,Gb2c3] } 1. Kf5 Kc3 2. Ke5 Kc4 { Vua Đen tiến lên một bước buộc Vua Trắng đi một Nước thiệt (zugzwang) - không bảo vệ Tốt Trắng được nữa vì ô e4 đã bị Tốt Đen tấn công. } { [%csl Ge4][%cal Gd5e4] } 3. Kf4 Kxd4 4. Kf3 Kd3 5. Kf2 Kd2 6. Kf3 d4 7. Ke4 d3 8. Kd4 Ke2 9. Kc3 d2 10. Kd4 d1=Q+ *