[Event "A presa per istrada: Esempiu 3"] [Site "https://lichess.org/study/nY8KZU8v/4PTOBWRD"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/Lega_Corsa_Scacchi"] [FEN "rn1qk2r/pp2ppbp/2p3p1/3p4/4P3/2P2B2/PPP2PPP/R1BQR1K1 w kq - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2020.04.23"] [UTCTime "19:55:20"] [Source "https://lichess.org/study/nY8KZU8v/4PTOBWRD"] [Orientation "white"] [ChapterMode "gamebook"] { Les Blancs jouent e4-e5. Les Noirs ont joué f7-f5. Y a-t-il la prise en passant ? I Bianchi ghjocanu e4-e5. I Neri anu ghjucatu f7-f5. Ci serà a presa per istrada ? } 1. e5 f5 2. exf6 *