[Event "Surphi10's Endgame: Queen vs. Lone King"] [Site "https://lichess.org/study/dIsSoNEg/5679ZV2T"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/surphi10"] [FEN "8/8/8/3k4/8/8/8/QK6 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.06.03"] [UTCTime "13:44:25"] [Source "https://lichess.org/study/dIsSoNEg/5679ZV2T"] [Orientation "white"] 1. Qf6 { Qf6 nhốt Vua đối phương vào một trong hai Tam giác. } { [%csl Gf6,Ga1,Gf1][%cal Gf6a6,Gf6a1,Gf6f1] } 1... Kc5 2. Kc2 { Kc2 tiếp cận và giới hạn không gian của Vua đối phương. } { [%cal Gf6a1,Gf6a6] } 2... Kd5 3. Kd3 { Kd3 không cho Vua đối phương vượt khỏi Tam giác hiện tại. } { [%csl Ge4,Gd4,Gc4][%cal Gf6a1,Gf6a6] } 3... Kc5 4. Qe6 { Qe6 tạo thành một Tam giác mới nhỏ hơn. } { [%csl Gd4][%cal Ge6a6,Ge6a2] } 4... Kb5 5. Qd6 { Qd6 tiếp tục thu hẹp Tam giác } { [%csl Gc4][%cal Gd6a3,Gd6a6] } 5... Ka4 6. Kc4 { Kc4 không cho Vua đối phương trốn thoát. } { [%csl Gb5,Gb4,Gb3][%cal Gd6a3,Gd6a6] } 6... Ka5 7. Qe6 { Qe6 - một nước đi đợi, cẩn thận không đi Qc6 sẽ thành hoà cờ do hết nước đi. Vua đối phương chỉ còn một nước duy nhất 7... Ka4. } { [%cal Ga5a4] } 7... Ka4 8. Qa6# { Qa6 chiếu hết. } *