[Event "Chess intro-Web: Lỗi đi tốt cánh đầu trận"] [Site "https://lichess.org/study/aQJ6Fxr4/wP7xknz9"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "A00"] [Opening "Ware Opening"] [Annotator "https://lichess.org/@/Thanhdat"] [UTCDate "2019.03.04"] [UTCTime "16:13:18"] [Source "https://lichess.org/study/aQJ6Fxr4/wP7xknz9"] [Orientation "white"] { Tiếp theo đây } 1. a4 { Đầu trận cần chiếm trung tâm, nhưng trắng lại đi tốt ở xa } 1... e5 { Đen chiếm trung tâm và phát triển tượng } { [%cal Gf8a3] } 2. h3 Bc5 { Đen tiếp tục chiếm lĩnh trung tâm,trắng thì vẫn đi loanh quanh } { [%csl Ge5][%cal Gc5d4] } 3. g4 Qf6 { Dọa ăn Hf2 chiếu hết } { [%csl Gf2][%cal Gf6f2,Gc5f2] } 4. Nf3 e4 { [%cal Ge4f3] } 5. g5 (5. Nh2 { Nếu trắng muốn bảo vệ mã bằng cách bỏ chạy } 5... Qxf2# { Bí }) 5... Qf5 6. Bg2 exf3 7. exf3 { Trắng thua điểm chỉ vì ra quân sai cách } *