[Event "Chess intro-Web: Lỗi lặp nước"] [Site "https://lichess.org/study/aQJ6Fxr4/GNOpnHJA"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "C61"] [Opening "Ruy Lopez: Bird Variation"] [Annotator "https://lichess.org/@/Thanhdat"] [UTCDate "2019.03.04"] [UTCTime "16:23:27"] [Source "https://lichess.org/study/aQJ6Fxr4/GNOpnHJA"] [Orientation "white"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nd4 4. Bc4 Nc6 { Đen lặp lại nước Mc6, tức là trắng được lợi 1 nước } { [%csl Gc6] } 5. O-O Na5 { Đen di chuyển mã quá nhiều mà không phát triển quân } 6. Nxe5 { Trắng muốn bắt nốt tốt f7 } { [%cal Gc4f7] } 6... Nh6 7. Bxf7+ { Nước cờ hơi đáng sợ, nhưng trắng đã tính trước } 7... Nxf7 8. Nxf7 Kxf7 9. Qh5+ { Trắng bắt lại mã } { [%cal Gh5a5,Gh5f7] } 9... g6 10. Qxa5 { Chỉ vì lỗi đi mã loanh quanh lặp lại,đen mất 2 tốt và không được nhập thành } *