[Event "Chess intro-Web: Hướng dẫn đi quân bài 1"] [Site "https://lichess.org/study/aQJ6Fxr4/75roRNTx"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/Thanhdat"] [FEN "qrbnk3/6pp/5p2/2P5/8/8/PP6/NBKR1Q2 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2019.03.04"] [UTCTime "13:49:06"] [Source "https://lichess.org/study/aQJ6Fxr4/75roRNTx"] [Orientation "white"] { Theo luật, tốt được đi về trước 1 nước } { [%csl Gc5][%cal Gc5c6] } 1. c6 { [%csl Gf6][%cal Gf6f5] } 1... f5 { Tốt từ hàng ban đầu(hàng 2 của trắng và hàng 7 của đen) } { [%cal Gb2b3,Gb2b4] } 2. b4 { [%cal Gg7g6,Gg7g5] } 2... g5 { Tại hàng đầu tiên của tốt(2 của trắng và 7 của đen) tốt được quyền đi 2 ô về phía trước } { [%cal Gh7h6,Gh7h5,Ga2a4,Ga2a3] } 3. a3 { [%cal Gh7h5,Gh7h6] } 3... h6 { Tuy nhiên không nhất thiết lúc nào cũng đi 2 ô, đây là tốt trắng đi 1 ô về trước } { [%cal Ga1b3,Ga1c2] } 4. Nb3 { [%csl Gc6][%cal Gd8b7,Gd8c6,Gd8e6,Gd8f7] } 4... Nxc6 { Mã đi hình chữ L, và như trên mã đen vừa ăn tốt trắng } { [%csl Gf5][%cal Gb1f5,Gb1a2] } 5. Bxf5 { [%csl Gf5][%cal Gc8f5] } 5... Bxf5 { Tượng đi chéo, bao nhiêu xa cũng được, ngoại trừ việc đi xuyên qua quân } { [%cal Gd1d8,Gd1e1] } 6. Rd6 { [%cal Gb8b5,Gb8d8] } 6... Rb6 { Xe đi thẳng/ngang } { [%csl Gf5][%cal Gf1a6,Gf1f5,Gf1d1,Gf1h1,Gf1h3] } 7. Qc4 { [%cal Ga8a4,Ga8d8,Ga8c6] } 7... Qb8 { Hậu là quân rất mạnh, được quyền đi thẳng/chéo xa } 8. Rxc6 Rxc6 9. Qxc6+ { Vua đi như hậu, nhưng chỉ 1 ô, vua không qua ô d7 vì bị hậu ăn, mất vua là thua } { [%csl Rd7][%cal Rc6d7,Ge8d8,Ge8e7,Ge8f8,Ge8f7] } 9... Kf7 { Vua không thể qua c2 vì tượng đen sẽ ăn } { [%csl Rc2][%cal Gc1d2,Gc1d1,Gc1b1,Gc1b2,Rf5c2] } 10. Kd2 { Các em xem bài tiếp } *