[Event "surphi10's Endgame 4.3: Thế Lucena"] [Site "https://lichess.org/study/U9OMM6Z0/fh8DCNDb"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/surphi10"] [FEN "3K1k2/3P4/8/8/8/7R/8/2r5 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.06.04"] [UTCTime "14:25:13"] [Source "https://lichess.org/study/U9OMM6Z0/fh8DCNDb"] [Orientation "white"] 1. Rf3+ { Đuổi Vua Đen ra để Vua Trắng di chuyển. } 1... Kg7 2. Rf4 { Đưa con Xe lên hàng thứ 4 là vô cùng quan trọng. } { [%csl Gf4][%cal Gf3f4,Ga4h4] } 2... Kg6 3. Ke7 Re1+ 4. Kd6 Rd1+ 5. Kc6 Rc1+ 6. Kd5 Rd1+ 7. Rd4 { Đây gọi là Xây được một cây cầu! Tốt ở cột d an toàn để phong Hậu. } { [%cal Gd7d8] } 7... Kf7 8. d8=Q *