[Event "surphi10's Endgame 3: Fox in the Chicken Coup"] [Site "https://lichess.org/study/H0DxMt5b/yHusIHLa"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/surphi10"] [FEN "8/3k4/1P3p1p/2K2PpP/6P1/8/8/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.06.04"] [UTCTime "13:34:51"] [Source "https://lichess.org/study/H0DxMt5b/yHusIHLa"] [Orientation "white"] 1. b7 { Đẩy Tốt lên đe doạ phong Hậu, buộc Vua Đen phải đi qua trái can thiệp. } { [%cal Gb7b8] } 1... Kc7 2. Kd5 { Trong thời gian đó, Vua Trắng đi qua vùng chiến sự bên phải và giành ưu thế. } { [%cal Gd5e6] } 2... Kxb7 3. Ke6 Kc7 4. Kxf6 Kd6 5. Kg6 Ke5 6. Kxh6 Kf6 7. Kh7 Kf7 8. h6 Kf6 9. Kg8 Ke5 10. h7 Kf4 11. h8=Q *