[Event "surphi10's Endgame 2: Đòn húc vai"] [Site "https://lichess.org/study/AnDtIXbl/bsygPzoN"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/surphi10"] [FEN "8/8/3k4/8/8/2K5/3P4/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.06.04"] [UTCTime "11:58:32"] [Source "https://lichess.org/study/AnDtIXbl/bsygPzoN"] [Orientation "white"] 1. Kd4 { Lấy Opposition } 1... Ke6 2. Kc5 { Mở đường cho Tốt đi lên } 2... Kd7 3. Kd5 { Lấy Opposition } 3... Ke7 4. Kc6 { Mở đường cho Tốt đi lên } 4... Kd8 5. d4 { Lên Tốt } 5... Kc8 6. Kd6 Kd8 7. d5 { Buộc đen đi, đây là một Nước thiệt (Zugzwang) } 7... Ke8 8. Kc7 { Mở đường cho Tốt đi lên } 8... Ke7 9. d6+ Ke8 10. d7+ Ke7 11. d8=Q+ *