[Event "surphi10's Endgame 4.2: Lời nguyền Tốt cột Xe với Tượng"] [Site "https://lichess.org/study/00xBIFRb/BeJTeDvx"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/surphi10"] [FEN "8/8/8/6k1/2B5/8/5K1P/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.06.04"] [UTCTime "14:08:58"] [Source "https://lichess.org/study/00xBIFRb/BeJTeDvx"] [Orientation "white"] 1. Kg3 Kh6 2. Kh4 Kh7 3. Kh5 Kh8 4. h4 Kh7 5. Bd3+ Kh8 6. Kg6 Kg8 7. h5 Kh8 8. h6 Kg8 9. Bc4+ Kh8 { Không thể đẩy Tốt nếu không sẽ stalemate (hoà cờ do hết nước) } 10. Bd3 Kg8 11. h7+ Kh8 12. Kh6 { Stalemate! } *