lichess.org

tikketim's Study

1 • tikketim •
  1. Chapter 1
  1. tikketim

Game study

1 • tikketim •
  1. ALEXSS7 vs tikketim
  1. tikketim
Reconnecting