lichess.org

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

2 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

VassilySlimyslob's Study

1 • VassilySlimyslob •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob

Game study

0 • VassilySlimyslob •
 1. Karpov, Anatoly (2755) - Kasparov, Garry (2775)
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. VassilySlimyslob
Reconnecting