lichess.org

Game study

2 • Stepantishkov •
 1. face_mask (1853) - Stepantishkov (1842)
 1. Stepantishkov

Stepantishkov's Study

2 • Stepantishkov •
 1. Chapter 1
 1. Stepantishkov

Stepantishkov's Study

2 • Stepantishkov •
 1. Chapter 1
 1. Stepantishkov

Stepantishkov's Study

2 • Stepantishkov •
 1. Chapter 1
 2. Глава 2
 1. Stepantishkov

Stepantishkov's Study

2 • Stepantishkov •
 1. Chapter 1
 1. Stepantishkov
Reconnecting