lichess.org

Game study

1 • Kingkethv2 •
  1. dx2010 - Kingkethv2
  1. Kingkethv2

Game study

1 • Kingkethv2 •
  1. JeisengardVol2 - calianmeta
  1. Kingkethv2
  2. JeisengardVol2
Reconnecting