lichess.org

Bauerndiplom

1 • KJF82 •
 1. Kapitel 1
 1. KJF82

KJF82's Study

1 • KJF82 •
 1. Chapter 1
 1. KJF82

Game study

1 • KJF82 •
 1. Aliyar_minoo (1287) - KJF82 (1296)
 1. KJF82

KJF82's Study

1 • KJF82 •
 1. Chapter 1
 1. KJF82

KJF82's Study

1 • KJF82 •
 1. Chapter 1
 1. KJF82

KJF82's Study

1 • KJF82 •
 1. Chapter 1
 1. KJF82

Game study

1 • KJF82 •
 1. ZhandauletTazhikov - KJF82
 1. KJF82
Reconnecting