lichess.org

Game study

1 • Denta93 •
  1. zylinda (1500) - Denta93 (1682)
  1. Denta93
  2. zylinda

Game study

1 • Denta93 •
  1. zylinda (1500) - Denta93 (1682)
  1. Denta93
Reconnecting