lichess.org

Search "user:Naitero_Nagasaki"

1 posts found
General Chess Discussion - Hilo para hablar en español#31

Saludos a todos, compañeros hispanohablantes.


naitero_nagasaki
Reconnecting