lichess.org

Search "user:Mohammad-LEE"

1 posts found
Iran - یک گروه خوب در تلگرام..اموزش...پازل... مسابقات منظم هفتگی در لیچس ...منابع مختلف شطرنج(کتاب نرم افزار)#3

♚〖جهان شطرنج〗♛ 🔷🔷🔷🔷 @all_chess 🔷🔷🔷🔷 Ⅰ👉آموزش شروع بازی Ⅱ👉آموزش وسط بازی Ⅲ👉آموزش آخر بازی Ⅳ👉پازل های دشوار،متوسط،آسان Ⅴ👉تفسیر و آنالیز بازی های استاد بزرگان شطرنج Ⅵ👉اخبار روز دنی…


Mohammad-LEE
Reconnecting