lichess.org
Donate
1

WFM Lubov_Gordyk simuls

Wins/Draws/Losses
WFM Lubov Gordyk simul20+20
5 / 0 / 0