lichess.org

FEN
[Event "Galway V Dungarvan Team Battle"] [Site "https://lichess.org/1hqTLSun"] [Date "2020.04.19"] [White "drowsy80"] [Black "GAbberton"] [Result "0-1"] [UTCDate "2020.04.19"] [UTCTime "19:12:17"] [WhiteElo "1630"] [BlackElo "1724"] [WhiteRatingDiff "-14"] [BlackRatingDiff "+15"] [Variant "Standard"] [TimeControl "900+10"] [ECO "A40"] [Opening "English Defense"] [Termination "Normal"] [Annotator "lichess.org"] 1. d4 { [%eval 0.25] } 1... b6 { [%eval 0.71] } { A40 English Defense } 2. e4 { [%eval 0.64] } 2... Bb7 { [%eval 0.62] } 3. Nc3 { [%eval 0.37] } 3... e6 { [%eval 0.56] } 4. Nf3 { [%eval 0.41] } 4... d6 { [%eval 0.74] } 5. Be2 { [%eval 0.52] } 5... h6 { [%eval 0.73] } 6. e5 { [%eval 0.55] } 6... Nd7 { [%eval 0.48] } 7. Bf4 { [%eval 0.32] } 7... d5 { [%eval 0.51] } 8. Qd2 { [%eval 0.38] } 8... Ne7 { [%eval 0.5] } 9. h3 { [%eval 0.52] } 9... a6 { [%eval 0.49] } 10. a3 { [%eval 0.21] } 10... Ng6 { [%eval 0.32] } 11. Bg3 { [%eval 0.42] } 11... c5 { [%eval 0.3] } 12. O-O { [%eval 0.22] } 12... cxd4 { [%eval 0.14] } 13. Qxd4 { [%eval 0.17] } 13... Bc5 { [%eval 0.19] } 14. Qd3 { [%eval -0.21] } 14... O-O { [%eval -0.18] } 15. b4 { [%eval -0.36] } 15... Be7 { [%eval -0.27] } 16. Qd4 { [%eval -0.38] } 16... Qc7? { (-0.38 → 0.72) Mistake. Qe8 was best. } { [%eval 0.72] } (16... Qe8 17. Na4 Bd8 18. Bd3 b5 19. Nc5 Bb6 20. Rfb1 Rc8 21. a4 Nxc5 22. bxc5 Bxc5 23. Qg4) 17. Bd3 { [%eval 0.91] } 17... Rac8 { [%eval 0.8] } 18. Ne2 { [%eval 0.88] } 18... Nh8? { (0.88 → 2.49) Mistake. Rfe8 was best. } { [%eval 2.49] } (18... Rfe8 19. Rac1 b5 20. Bxg6 fxg6 21. Qg4 Nf8 22. Nfd4 h5 23. Qf3 Bd8 24. Qd3 h4 25. Bh2) 19. Rac1?! { (2.49 → 1.43) Inaccuracy. Qg4 was best. } { [%eval 1.43] } (19. Qg4 Ng6) 19... Qd8?! { (1.43 → 2.29) Inaccuracy. Nc5 was best. } { [%eval 2.29] } (19... Nc5) 20. b5?? { (2.29 → -0.58) Blunder. Qg4 was best. } { [%eval -0.58] } (20. Qg4 Re8 21. Ned4 Bf8 22. c3 g6 23. Rfe1 b5 24. Bf4 Nb6 25. h4 h5 26. Qg3 Qc7) 20... a5?! { (-0.58 → 0.34) Inaccuracy. Nc5 was best. } { [%eval 0.34] } (20... Nc5) 21. a4 { [%eval 0.14] } 21... Nc5?! { (0.14 → 0.71) Inaccuracy. h5 was best. } { [%eval 0.71] } (21... h5) 22. Rfd1?! { (0.71 → -0.09) Inaccuracy. Qg4 was best. } { [%eval -0.09] } (22. Qg4 Nxd3 23. cxd3 Ba3 24. Ra1 Bc5 25. Nfd4 Kh7 26. f4 f5 27. Qh5 Qd7 28. Rac1 Ng6) 22... Ng6 { [%eval 0.23] } 23. Bxg6?! { (0.23 → -0.68) Inaccuracy. Qg4 was best. } { [%eval -0.68] } (23. Qg4 Kh7 24. Nfd4 Nxd3 25. cxd3 Qd7 26. f4 Rxc1 27. Rxc1 Bc5 28. Kh2 Ne7 29. Qh5 Kg8) 23... fxg6 { [%eval -0.24] } 24. Bh4?? { (-0.24 → -1.83) Blunder. Qg4 was best. } { [%eval -1.83] } (24. Qg4 g5 25. h4 gxh4 26. Nxh4 Qe8 27. Ng6 Rf5 28. Nxe7+ Qxe7 29. c4 Qe8 30. cxd5 Rg5) 24... g5 { [%eval -1.62] } 25. Bg3 { [%eval -1.77] } 25... Nd7?? { (-1.77 → -0.19) Blunder. Ne4 was best. } { [%eval -0.19] } (25... Ne4 26. Rd3 h5 27. Qa1 h4 28. Bh2 Qe8 29. Rf1 Rc4 30. Nfd4 Bc5 31. c3 Qg6 32. Re3) 26. Bh2?? { (-0.19 → -1.85) Blunder. Qg4 was best. } { [%eval -1.85] } (26. Qg4) 26... Bc5? { (-1.85 → -0.56) Mistake. Rc4 was best. } { [%eval -0.56] } (26... Rc4 27. Qb2) 27. Qd3 { [%eval -0.5] } 27... Qc7 { [%eval -0.22] } 28. Qg6 { [%eval -0.32] } 28... Rce8?! { (-0.32 → 0.38) Inaccuracy. Rfe8 was best. } { [%eval 0.38] } (28... Rfe8 29. Ra1 Nf8 30. Qd3 Qf7 31. Nfd4 Ng6 32. c3 Nh4 33. f4 gxf4 34. Bxf4 Ng6 35. Bg3) 29. Ned4?! { (0.38 → -0.25) Inaccuracy. h4 was best. } { [%eval -0.25] } (29. h4 gxh4 30. Ned4 Bxd4 31. Rxd4 Nc5 32. Rg4 d4 33. Bf4 Kh8 34. Nxd4 h3 35. Nc6 Qf7) 29... Bxd4 { [%eval -0.25] } 30. Rxd4 { [%eval -0.29] } 30... Nc5 { [%eval -0.29] } 31. h4?? { (-0.29 → -1.90) Blunder. Nd2 was best. } { [%eval -1.9] } (31. Nd2 Rc8 32. f3 Qf7 33. Qxf7+ Rxf7 34. Bg3 Rfc7 35. Rd1 Kh7 36. Re1 Kg6 37. Bf2 Rf7) 31... gxh4?? { (-1.90 → 0.31) Blunder. Nb3 was best. } { [%eval 0.31] } (31... Nb3 32. Rcd1 Nxd4 33. Rxd4 Qc3 34. Bg3 Re7 35. Rd1 d4 36. Nh2 Rc8 37. hxg5 Qxc2 38. Qxc2) 32. Nxh4?? { (0.31 → -2.12) Blunder. Rg4 was best. } { [%eval -2.12] } (32. Rg4 d4 33. Bf4 Kh8 34. Nxd4 h3 35. Nc6 Nxa4 36. Bxh6 gxh6 37. Qxh6+ Qh7 38. Qxh7+ Kxh7) 32... Qf7?? { (-2.12 → -0.46) Blunder. Nb3 was best. } { [%eval -0.46] } (32... Nb3 33. Nf5) 33. Qxf7+ { [%eval -0.8] } 33... Rxf7 { [%eval -0.62] } 34. Re1?! { (-0.62 → -1.26) Inaccuracy. Nf3 was best. } { [%eval -1.26] } (34. Nf3 g5 35. Nd2 Kg7 36. Re1 Kg6 37. Nf1 Rff8 38. Ne3 h5 39. f3 h4 40. c4 Rd8) 34... Ref8?! { (-1.26 → -0.59) Inaccuracy. Rc7 was best. } { [%eval -0.59] } (34... Rc7) 35. Bg3?! { (-0.59 → -1.23) Inaccuracy. Ng6 was best. } { [%eval -1.23] } (35. Ng6 Rc8) 35... Ne4 { [%eval -0.91] } 36. Ng6 { [%eval -1.22] } 36... Rc8 { [%eval -1.35] } 37. Re2?! { (-1.35 → -2.29) Inaccuracy. Nf4 was best. } { [%eval -2.29] } (37. Nf4) 37... Kh7?! { (-2.29 → -1.42) Inaccuracy. Rfc7 was best. } { [%eval -1.42] } (37... Rfc7) 38. Nf4 { [%eval -1.45] } 38... Re8? { (-1.45 → 0.00) Mistake. Re7 was best. } { [%eval 0.0] } (38... Re7 39. Kf1 Rc3 40. Bh2 Ra3 41. Re1 Nc5 42. f3 Nxa4 43. Bg1 Nb2 44. Ne2 Nc4 45. Rxc4) 39. Nd3? { (0.00 → -1.23) Mistake. c4 was best. } { [%eval -1.23] } (39. c4 Rfe7 40. Re3 g5 41. Ne2 Rc8 42. cxd5 exd5 43. f4 Nd6 44. Rf3 Ne4) 39... Ref8 { [%eval -0.94] } 40. Bf4?? { (-0.94 → -3.86) Blunder. Bh2 was best. } { [%eval -3.86] } (40. Bh2 Rc8 41. f3 Nc3 42. Re1 Rfc7 43. Rf4 Rc4 44. Bg3 Nxa4 45. Bf2 d4 46. Bxd4 Rxc2) 40... Bc8?? { (-3.86 → 0.74) Blunder. Rxf4 was best. } { [%eval 0.74] } (40... Rxf4 41. Nxf4 Rxf4 42. Re3 g5 43. g3 Rf7 44. c4 Nc5 45. cxd5 Bxd5 46. Kf1 h5 47. Ke2) 41. Bh2? { (0.74 → -0.52) Mistake. Be3 was best. } { [%eval -0.52] } (41. Be3 Nc3) 41... Bd7 { [%eval -0.03] } 42. Kf1? { (-0.03 → -1.29) Mistake. c4 was best. } { [%eval -1.29] } (42. c4 Nc3 43. Re1 dxc4 44. Rxc4 Rc8 45. Rd4 Be8 46. Nb2 Nd5 47. Nc4 Rc5 48. Nd6 Rf8) 42... Be8?! { (-1.29 → -0.38) Inaccuracy. Rc8 was best. } { [%eval -0.38] } (42... Rc8 43. f3 g5 44. c4 Nc3 45. Re1 Nxa4 46. cxd5 Bxb5 47. dxe6 Re7 48. Kg1 Rxe6 49. f4) 43. f3 { [%eval -0.51] } 43... Nc3 { [%eval -0.4] } 44. Rf2?! { (-0.40 → -1.40) Inaccuracy. Re1 was best. } { [%eval -1.4] } (44. Re1) 44... Re7?! { (-1.40 → -0.73) Inaccuracy. g5 was best. } { [%eval -0.73] } (44... g5 45. Bg1) 45. Nf4?? { (-0.73 → -3.66) Blunder. Bf4 was best. } { [%eval -3.66] } (45. Bf4 Rc7 46. Nb2 g5 47. Be3 Bg6 48. g4 Rb8 49. Kg1 Kg7 50. Rh2 Na2 51. f4 Nb4) 45... Bf7?? { (-3.66 → -0.90) Blunder. Nxa4 was best. } { [%eval -0.9] } (45... Nxa4) 46. Bg3 { [%eval -1.25] } 46... Rc7 { [%eval -1.28] } 47. Kg1 { [%eval -1.32] } 47... Nb1?? { (-1.32 → 0.77) Blunder. Rfc8 was best. } { [%eval 0.77] } (47... Rfc8 48. Ne2 Nxe2+ 49. Rxe2 Bg6 50. Bf2 Bxc2 51. Rf4 Rb8 52. Rd2 Bb3 53. Rb2 Rc4 54. Rf7) 48. Bh4?? { (0.77 → -3.03) Blunder. Nxd5 was best. } { [%eval -3.03] } (48. Nxd5 exd5 49. e6 Rb7 50. exf7 Nc3 51. Rfd2 Rfxf7 52. Rg4 Rbe7 53. Bf2 Re6 54. Rd3 Rc7) 48... Na3?! { (-3.03 → -2.09) Inaccuracy. g5 was best. } { [%eval -2.09] } (48... g5) 49. Bg3 { [%eval -1.78] } 49... Nxc2 { [%eval -1.36] } 50. Rd1?! { (-1.36 → -2.47) Inaccuracy. Rdd2 was best. } { [%eval -2.47] } (50. Rdd2) 50... Na3?? { (-2.47 → 0.78) Blunder. Ne3 was best. } { [%eval 0.78] } (50... Ne3) 51. Nd3?? { (0.78 → -1.12) Blunder. Nxd5 was best. } { [%eval -1.12] } (51. Nxd5 exd5) 51... Rfc8 { [%eval -0.8] } 52. Bh4?? { (-0.80 → -2.62) Blunder. Ra2 was best. } { [%eval -2.62] } (52. Ra2) 52... Rc4 { [%eval -2.18] } 53. Be7 { [%eval -2.17] } 53... Rxa4?? { (-2.17 → 0.09) Blunder. Rc3 was best. } { [%eval 0.09] } (53... Rc3 54. Re2) 54. Ra1 { [%eval 0.0] } 54... Rc3 { [%eval 0.0] } 55. Ne1?? { (0.00 → -1.91) Blunder. Nb2 was best. } { [%eval -1.91] } (55. Nb2 Rb4 56. Bxb4 axb4 57. Na4 Nxb5 58. Nxc3 bxc3 59. Ra6 Nd4 60. Ra3 Nb5 61. Ra6) 55... Rac4?? { (-1.91 → 0.73) Blunder. d4 was best. } { [%eval 0.73] } (55... d4 56. Rfa2 d3 57. Bxa3 Be8 58. Kf2 d2 59. Rxd2 Raxa3 60. Rxa3 Rxa3 61. Rd6 Ra2+ 62. Kg3) 56. Bxa3 { [%eval 0.78] } 56... Ra4 { [%eval 1.17] } 57. Nc2 { [%eval 0.68] } 57... Bg6?! { (0.68 → 1.62) Inaccuracy. Rac4 was best. } { [%eval 1.62] } (57... Rac4 58. Ne1) 58. Ra2?? { (1.62 → -4.12) Blunder. Bb2 was best. } { [%eval -4.12] } (58. Bb2 Rxa1+) 58... Bxc2 { [%eval -4.17] } 59. Rfxc2 { [%eval -5.24] } 59... Rcxa3?? { (-5.24 → -1.68) Blunder. Raxa3 was best. } { [%eval -1.68] } (59... Raxa3 60. Rxc3 Rxc3 61. Kf2 Rb3 62. f4 Kg6 63. g4 Rxb5 64. f5+ Kf7 65. Ke3 Rb4 66. Rc2) 60. Rxa3 { [%eval -1.97] } 60... Rxa3 { [%eval -2.01] } 61. Rc6 { [%eval -1.88] } 61... Re3? { (-1.88 → -0.49) Mistake. Kg6 was best. } { [%eval -0.49] } (61... Kg6) 62. Rxe6 { [%eval -0.63] } 62... a4 { [%eval -0.52] } 63. Rxb6 { [%eval -0.58] } 63... Rxe5 { [%eval -0.09] } 64. Ra6 { [%eval -0.09] } 64... d4 { [%eval 0.0] } 65. b6?? { (0.00 → -2.27) Blunder. Rxa4 was best. } { [%eval -2.27] } (65. Rxa4 Rd5 66. b6 d3 67. Ra1 Rd6 68. Rd1 Rxb6 69. Rxd3 Kg6 70. Rd7 Re6 71. Kh2 Rc6) 65... Rb5?? { (-2.27 → 0.00) Blunder. d3 was best. } { [%eval 0.0] } (65... d3) 66. Rxa4 { [%eval 0.0] } 66... Rxb6 { [%eval 0.0] } 67. Rxd4 { [%eval 0.0] } 67... Re6 { [%eval 0.0] } 68. Rd7 { [%eval 0.0] } 68... Kg6 { [%eval 0.0] } 69. Kh2 { [%eval 0.0] } 69... Kf6 { [%eval 0.0] } 70. Kh3 { [%eval 0.0] } 70... Re5 { [%eval 0.0] } 71. g4 { [%eval 0.0] } 71... g6 { [%eval 0.0] } 72. Rh7 { [%eval 0.0] } 72... Kg5 { [%eval 0.0] } 73. Kg3 { [%eval 0.0] } 73... Re3 { [%eval 0.0] } 74. Rh8 { [%eval 0.0] } 74... Rc3 { [%eval 0.0] } 75. Rg8 { [%eval 0.0] } 75... Kf6 { [%eval 0.0] } 76. Rf8+ { [%eval 0.0] } 76... Kg7 { [%eval 0.0] } 77. Rf4 { [%eval 0.0] } 77... Rc1 { [%eval 0.0] } 78. Kg2 { [%eval 0.0] } 78... Rc2+ { [%eval 0.0] } 79. Kg3 { [%eval 0.0] } 79... Rc5 { [%eval 0.0] } 80. Re4 { [%eval 0.0] } 80... Rc7 { [%eval 0.0] } 81. Re5 { [%eval 0.0] } 81... Kf6 { [%eval 0.0] } 82. Rd5 { [%eval 0.0] } 82... Ke6 { [%eval 0.0] } 83. Rb5 { [%eval 0.0] } 83... Kf7 { [%eval 0.0] } 84. Rb6 { [%eval 0.0] } 84... Rd7 { [%eval 0.0] } 85. Kh4 { [%eval 0.0] } 85... Kg7 { [%eval 0.0] } 86. Rb5 { [%eval 0.0] } 86... Re7 { [%eval 0.0] } 87. g5 { [%eval 0.0] } 87... h5 { [%eval 0.0] } 88. f4 { [%eval 0.0] } 88... Rd7 { [%eval 0.0] } 89. Rb3 { [%eval 0.0] } 89... Kf7 { [%eval 0.0] } 90. f5 { [%eval 0.0] } 90... Rd4+ { [%eval 0.0] } 91. Kg3 { [%eval 0.0] } 91... Rg4+ { [%eval 0.0] } 92. Kh3 { [%eval 0.0] } 92... gxf5 { [%eval 0.0] } 93. Rg3?? { (0.00 → Mate in 16) Checkmate is now unavoidable. Rb6 was best. } { [%eval #-16] } (93. Rb6 Rxg5 94. Kh4 Rg6 95. Rb7+ Kf6 96. Rb6+) 93... Rxg3+ { [%eval #-15] } 94. Kxg3 { [%eval #-15] } 94... Kg6 { [%eval #-14] } 95. Kf4 { [%eval #-14] } 95... h4 { [%eval #-13] } 96. Kf3 { [%eval #-13] } 96... Kxg5 { [%eval #-12] } 97. Kg2 { [%eval #-12] } 97... Kg4 { [%eval #-11] } 98. Kf2 { [%eval #-11] } 98... f4 { [%eval #-10] } 99. Kg2 { [%eval #-10] } 99... h3+ { [%eval #-9] } 100. Kh2 { [%eval #-9] } 100... f3 { [%eval #-8] } 101. Kg1 Kg3 102. Kh1 Kf2 103. Kh2 Ke1 104. Kh1 f2 105. Kh2 Ke2 106. Kh1 f1=Q+ 107. Kh2 Qg2# { Black wins by checkmate. } 0-1
Reconnecting